ช่างตัดผมเป็นอาชีพที่ให้บริการต่อประชาชนทุกระดับเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพช่างต้องมีคุณสมบัติดังนี้1. จะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีจิตใจร่าเริงอยู่เสมอ2. ต้องมีความมานะอดทนเป็นผู้ที่รักษาความสะอาดของร่างกายและการปฏิบัติงานอยู่เสมอ3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดีมีเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็น มีศีลธรรมและมีมารยาทที่ดี4. เป็นคนฉลาดหลักแหลมมีปฏิภาณไหวพริบดีรู้จักกาลเทศะและเป็นผู้ที่รู้จักประมาณตน ช่างตัดผม ที่ดีจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอเรียนต่อผม เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกตและช่างจดจำ สามารถนำประสบการณ์ต่างๆมาบูรณาการความหลากหลายเหล่านั้นออกมาเป็นหนึ่งเดียว คือ ผลงาน หรือการรู้จักคิดปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เป็นอย่างดี

โทรสอบถามได้ที่  020627711